Ревизија пословања

Како по закону о јавним предузећима сва јавна предузећа морају имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране независног ревизора, комисија за ревизију ревизорске куће „СТАНИШИЋ АУДИТ“ из Београда претходних дана посетила је КЈП „Наш дом“. Вршена је ревизија финансијских извештаја са стањем на дан 31. децембар 2014. године, за сврхе изражавања мишљења о томе да ли финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ финансијске позиције и резултата пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Ревизорска кућа „Станишић АУДИТ“  је  КЈП „Наш дом“ доставила ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ и закључно мишљење је:
„По нашем мишљењу финансијски извештаји приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијски положај Комунално јавног предузећа “Наш дом“, Лозница на дан 31. децембра 2014. године као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије“.

Овај унос је објављен под Вести. Забележите сталну везу.