Јавне набавке

План набавки за 2018. годину

Добра-погонско гориво, моторна уља и мазива, ЈН број 1/2018-поступак у току

Позив за подношење понуда

конкурсна документација